मतपत्रमा हस्ताक्षर गर्दा सिसाकलमको प्रयोग गर्न नपाइने
Related